Regulamin sklepu 101biznesow.pl

Sklep dostępny pod adresem 101biznesow.pl prowadzony jest przez Invent Grzegorz Marynowicz, Osiedle Konstytucji 3 Maja 24/1, Głubczyce.

Kontakt ze sklepem:

Grzegorz Marynowicz

g.marynowicz@gmail.com

1.Składanie zamówień

1.1 Sklep prowadzi sprzedaż internetową ebooków, a więc książek w formie elektronicznej  dostarczanych Klientowi w formie pliku pdf

1.2. Klient może zakupić ebooka „101 niezwykłych pomysłów na biznes” za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu 101biznesow.pl.

1.3. Przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami ebooka (opisem i informacjami o nim, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron oraz przeznaczeniem). Klient może także pobrać fragment ebooka wcześniej podając adres e-mail, na który fragment ebooka zostaje wysłany.

1.4. Zamówienie za pośrednictwem strony Klient może złożyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.5. Zamówienie ebooka jest realizowane pod warunkiem podania przez Klienta danych niezbędnych dla jego weryfikacji. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie na podany e-mail. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, gdy budzi ono wątpliwości dotyczące prawdziwości podanych danych lub sposobu dokonania zapłaty za zakupiony towar.

1.6. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji

1.7. Sklep i Klient są związani danymi zawartymi na witrynie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia. Mowa w szczególności o takich parametrach jak: cena, charakterystyka towaru, termin i sposób dostawy ebooka.

1.7. Sklep może odstąpić od realizacji umowy w terminie 14 dni w przypadku niedostępności towaru w magazynie. W przypadku, gdy Klient zapłacił już za zamówiony towar Sklep zwróci wpłacone środki w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu unieważnienia zamówienia.

1.8. Do czasu wysyłki towaru Klient ma prawo do dokonywania modyfikacji w zamówieniu. Zmiany można dokonać za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. Zmiany mogą dotyczyć liczby zamówionych produktów, miejsca wysyłki, danych widniejących na fakturze. Klient może także odstąpić od zakupu. Wpłacone z góry środki zostają zwrócone Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia rezygnacji.

1.9. Ceny widoczne na stronie sklepu podawane są w polskiej walucie i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

1.9. Zamówienie może zostać anulowane w sytuacji, gdy w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie wpłynęła płatność na konto Sklepu. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

2.Dostarczanie towaru

2.1. Zakupiony w Sklepie towar dostarczany jest do Klienta na podany przez niego adres. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wraz towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający zakup(faktura).

2.2. Za opóźnienie w dostawie lub jej brak wynikający z błędnych danych podanych przez Klienta Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

3.Zapłata za towar

3.1. Klient może zapłacić za zamówiony towar:

– przelewem elektronicznym na wskazane konto lub za pośrednictwem systemu Przelewy24

1.8. Aby złożyć zamówienie niezbędna jest uprzednia akceptacja regulaminu przez Klienta sklepu 101biznesow.pl oraz zobowiązanie do przestrzegania jego zapisów

4. Zwrot oraz wymiana towaru

4.1. Klient może zwrócić zakupiony ebook w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje Klientowi zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”).

4.2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie opisanej w punkcie 4.1 Klient zobowiązany jest usunąć pobranego ebooka ze wszystkich nośników, na których był odczytywany  a Sklep zobowiązany jest do zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta.

4.3. Sklep nie zwraca Klientowi środków zapłaconych za transport towaru do Klienta.

4.4. Wskazane w punkcie 4.1 prawo do zwrotu towaru nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 Ustawy.

4.5. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności

4.7. Sprzedawca może uznać odstąpienie od umowy za nieskuteczne jeśli istnieją podstawy do stwierdzenia nadużycia ze strony Kupującego (wielokrotne odstąpienie, kupowanie kilkukrotne). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu.

5.Wymagania sprzętowe

Aby skorzystać ze sklepu 101biznesow.pl  od Klienta wymagane są:

– dostęp do internetu;

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies

– włączona obsługa cookies oraz JavaScript;

– czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Aby korzystać z zakupionego ebooka potrzebne jest posiadanie programu obsługującego pliki pdf.

Właściciel sklepu 101biznesow.pl nie odpowiada za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

6.Autorskie prawa majątkowe

Dostępny na stronie 101biznesow.pl ebook 101 niezwykłych pomysłów na biznes stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie przewidzianej w tym przepisie.

Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługuje autorowi ebooka i sprzedawcy – Grzegorzowi Marynowiczowi

Zakup ebooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do ebooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb,

Kupujący nie może:

Rozpowszechniać, najmować, użyczać i powielać ebooka drogą elektroniczną lub w formie papierowej

Ingerować w treść i zawartość ebooka.

Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na ebook.

Do ebooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).

Osoba, która dopuściła się naruszenia majątkowych praw autorskich, zobowiązana jest do zapłaty Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego ebooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz ebooka. Sprzedawca może także dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich.

5.Reklamacja

5.1. Sklep odpowiada wobec klientów będących konsumentami za niezgodność produktu(ebooka) z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sklep odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres: Osiedle Konstytucji 3 Maja, 24/1 Głubczyce.

5.3. Klient otrzymuje informację o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Informacja przekazywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.Ochrona danych osobowych

6.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.Postanowienia końcowe

7.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

7.2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

7.3. Informacje o ebooku zamieszczone na stronie Sklepu 101biznesow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7.5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

7.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

7.8. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.101biznesow.pl wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

7.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2020 roku.